Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ bảy, ngày 13/07/2024

Dịch vụ công

Tổng số dịch vụ công : 33
TT Tên dịch vụ công Tên lĩnh vực Tên cơ quan
31 Báo cáo số liệu Viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
32 Chia sẻ dữ liệu trong lĩnh vực viễn thông trên địa bàn Sở TTTT Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
33 Công bố hợp quy trung tâm dữ liệu Viễn thông và Internet Cục Viễn thông