Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ hai, ngày 27/05/2024

Dịch vụ công

Tổng số dịch vụ công : 33
TT Tên dịch vụ công Tên lĩnh vực Tên cơ quan
21 Thông báo khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
22 Đăng ký giá cước Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
23 Thông báo giá cước Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
24 Công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
25 Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
26 Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
27 Kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
28 Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông sản xuất trong nước bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
29 Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông sản xuất trong nước bắt buộc phải công bố hợp quy Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
30 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ hoạt động viễn thông, Internet Viễn thông và Internet Cục Viễn thông