Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ năm, ngày 29/02/2024

Dịch vụ công

Tổng số dịch vụ công : 33
TT Tên dịch vụ công Tên lĩnh vực Tên cơ quan
11 Gia hạn giấy phép Kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
12 Cấp lại giấy phép Kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
13 Cấp lại giấy phép viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
14 Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
15 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
16 Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
17 Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
18 Gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
19 Hiệp thương, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
20 Đăng ký khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông