Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thứ sáu, ngày 02/10/2020

Dịch vụ công

Tổng số dịch vụ công : 28
TT Tên dịch vụ công Tên lĩnh vực Tên cơ quan
11 Cấp lại giấy phép Kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
12 Cấp lại giấy phép viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
13 Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
14 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
15 Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
16 Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
17 Gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
18 Hiệp thương, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
19 Đăng ký khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông
20 Thông báo khuyến mại viễn thông Viễn thông và Internet Cục Viễn thông